اعضاء زیرکمیته تخصصی بخش یک کمیته مفاهیم اساسی؛

 • دکتر سیدمهدی سادات رسول؛ عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی
 • دکتر محمدعلی جعفری؛ عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی
 • دکتر فرشاد عشقی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی
 • دکتر منوچهرکلارستاقی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی
 • دکتر احسان ملکیان؛ عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی
 • دکتر سیده لیلی میرطاهری؛ عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی
 • دکتر سیدامیر اصغری؛ عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی

اعضاء زیرکمیته تخصصی بخش دو کمیته مفاهیم اساسی؛

 • دکتر هادی خانیکی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
 • دکتر محسن محبی؛ رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی نهاد ریاست جمهوری
 • دکتر محسن جوادی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه قم
 • دکتر ستار زرکلام؛ عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد
 • آقای سیامک قاجار؛ وکیل پایه یک دادگستری
 • دکتر کیوان الستی؛ عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
 • دکتر علیرضا ثقه‌الاسلامی؛ عضو هیأت علمی ایرانداک
 • دکتر صفر بیگ‌زاده؛ عضو هیأت علمی ایرانداک

اعضاء زیرکمیته تخصصی بخش سه کمیته مفاهیم اساسی؛

 • دکتر محسن نجفی؛ رییس دانشگاه اراک
 • دکتر مهدی فقیهی؛ دبیر ستاد فناوری اطلاعات معاونت علمی (مدیر قبلی نوآوری مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی)
 • دکتر باقر علایی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
 • دکتر پورموسی؛ دبیر شورای نظارت بر توسعه شهری تهران
 • دکتر معصومه مداح؛ عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی
 • دکتر زهره حسامی؛ رئیس اداره مدیریت انرژی مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار

اعضاء زیرکمیته تخصصی بخش یک کمیته ساختارها؛

 • دکتر مجید رسولی دیسفانی؛ عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران
 • دکتر ابراهیم اردشیر لاریجانی؛ پژوهشگاه علوم بنیادی
 • دکتر احمد خونساری؛ عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
 • دکتر وحید شاه منصوری؛ عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
 • دکتر بهنام بهرک؛ عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
 • دکتر مقصود عباسپور؛ عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
 • دکتر سیامک محمدی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

اعضاء زیرکمیته تخصصی بخش دو کمیته ساختارها؛

 • دکتر پیرانژاد؛ عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
 • دکتر محمد خوانساری؛ رئیس مرکز تحقیقات مخابرات ایران
 • دکتر علی اصغر پورعزت؛ عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • دکتر کامبیز بدیع؛ معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمی مرکز تحقیقات مخابرات
 • دکتر بابک سهرابی؛ عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • دکتر رحمت ا… قلی پور؛ قائم مقام مرکز پژوهشهای مجلس
 • دکتر حسن عابد جعفری؛ عضو هیأت علمی سابق دانشگاه تهران و صاحب نظر
 • دکتر فاطمه ثقفی؛ عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

اعضاء زیرکمیته تخصصی بخش یک کمیته کارکردها و فرآیندها؛

 • دکتر مجید رسولی دیسفانی؛ عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران
 • دکتر سعید روحانی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
 • دکتر فرداد زند؛ عضو هیأت علمی دانشگاه دلفت هلند
 • دکتر نیک آجیلی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه نیوکاسل انگلستان
 • دکتر امین شکری پور؛ عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران
 • دکتر حامد جعفرزاده؛ عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

اعضاء زیرکمیته تخصصی بخش دو کمیته کارکردها و فرآیندها؛

 • دکتر محمد حسن زاده؛ عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
 • دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد
 • دکتر فهیمه باب الحوائجی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
 • دکتر نادر نقشینه؛ عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
 • دکتر امیر مانیان؛ عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
 • دکتر داریوش مطلبی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

اعضاء زیرکمیته تخصصی بخش سه کمیته کارکردها و فرآیندها؛

 • دکتر سعید اسلامی؛ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • دکتر شراره نیاکان؛ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر فرهاد فاتحی؛ پژوهشگر دانشگاه کویینزلند استرالیا
 • دکتر کامبیز بهاء الدینی؛ عضو هیات علمی دانشگاه کرمان
 • دکتر سید محمود تارا؛ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد