اهداف کارگاه آموزشي:

 • آشنایی مدیران و متخصصین فعال با مفاهیم شهر هوشمند
 • توانمندسازی شرکتکنندگان برای شناخت و تقویت ظرفیتهای بالقوه مراکز/شهرهای خود به منظور ایجاد شهرهای هوشمند در آینده

سرفصل های کارگاه آموزشی:

 • نگاهی کلی به موضوع شهرهای هوشمند در دنیا
 • مدیریت انرژی، منابع محیطی و فناوریهای مرتبط برای شهرهای هوشمند
 • توسعه زیرساختهای یکپارچه شهرهای هوشمند
 • چالشهای پیاده سازی فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهرهای هوشمند
 • داده های کلان و اینترنت اشیاء
 • مدیریت شهری
 • مشارکت هوشمند شهروندان در شهرهای هوشمند
 • حاکمیت شهری در ایجاد و توسعه شهرهای هوشمند

 

مدرسان دوره:

 • مصطفي کاظمي اسفه؛ معاون اجرایي شورای عالي علوم، تحقیقات و فناوری
 • فرهنگ فصیحي؛ دبیر کمیسیون هماهنگي و تدوین سیاستهای علم، فناوری شورای عتف و معاون برنامهریزی صندوق نوآوری و شکوفایي
 • مهدی بینا؛ عضو گروه مشاوران دبیرخانه شورای عالي عتف و مدیر پروژه دولت هوشمند مرکز گسترش فناوری اطلاعات ایران
 • پدرام عطایي؛ عضو گروه مشاوران دبیرخانه شورای عالي عتف و موسس شرکت اسمارت فارور
 • آرش موسوی؛ مدیر گروه پژوهشي سیاست علم، مرکز تحقیقات سیاست علمي کشور
 • اکبر روشن ضمیر؛ مدیرکل برنامهریزی و تحول اداری استانداری بوشهر

 

تاریخ برگزاری کارگاه آموزشي:

 • سوم و چهارم دیماه نود و شش

 

هزینه ثبت نام کارگاه آموزشی:

 • ثبت نام آزاد:                          4/000/000 ریال
 • ثبت نام دانشجویی:                2/000/000 ریال