عنوان میزگرد: تاثیر فناوری های نوین در ساختار دولت

دبیر میزگرد

دکتر علیرضا شاهپری؛ رئیس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور


عنوان میزگرد: پلتفرم خدمات یکپارچه شهری در شهرهای هوشمند

دبیر میزگرد

دکتر مهدی بینا؛ مشاور فناوری های نوین فاوا ریاست جمهوری و مدیر پروژه دولت هوشمند مرکز گسترش فناوری اطلاعات ایران


عنوان میزگرد: نوآوری و کسب و کارهای نوپا در شهر

دبیرمیزگرد

دکتر حمیدرضا احمدیان؛ مدیرکل نوآوری و سرمایه گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات


عنوان میزگرد: ابر خدمات عمومي در فضاي شهري

دبیرمیزگرد

دکتر فرید احمدی؛ مشاور ارشد رئیس صندوق کارآفرینی امید ریاست جمهوری


عنوان میزگرد: فناوری های نوین مالی در شهر هوشمند

دبیرمیزگرد

دکتر علیرضا ماهیار؛ مشاور فناوري اطلاعات سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار


 
عنوان میزگرد: الزامات حکمرانی برای پیاده سازی شهرهای هوشمند

دبیران میزگرد

دکتر سید فرهنگ فصیحی؛ معاون برنامه ریزی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری

دکتر آرش موسوی؛ عضوهیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

مهندس مصطفی کاظمی؛ معاون اجرایی دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری