دبیرخانه "سومین کنفرانس شهر سایبری" در نظر دارد به منظور تبادل تجارب و ارتقاء سطح دانش تخصصی شرکت کنندگان در کنفرانس، نسبت به برگزاری تعدادی کارگاه آموزشی اقدام نماید. لذا از متخصصان دعوت به عمل می آید اطلاعات کارگاه آموزشی پيشنهادی خود را در فرم ذیل ثبت نموده و از طریق پست الکترونیک کنفرانس به آدرس (info@cybercity2017.ir) ارسال نمایند. پيشنهادات واصله در کمیته مربوطه بررسی شده و نتيجه منعکس خواهد شد.