دکتر سیدمحمود تارا
رئیس دفتر مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دکتر ایوب محمدیان
عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر مهدی کارگهی
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

دکتر سیروس علیدوستی
رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

دکتر حبیب ا… اصغری
رییس پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی

دکتر محمد ابویی اردکانی
عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر فاطمه فهیم نیا
عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکترامیدمهدی عبادتی
عضو هیات علمی و رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه خوارزمی