مهندس مرتضی پرهیزکار
معاون پژوهشی سازمان جهاد دانشگاهی تهران

دکتر کامبیز بدیع

معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

دکتر محمدرضا پورعابدی
معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

دکتر حبیب ا… اصغری
رییس پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی

دکتر محمد ابویی اردکانی
عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر ناصر معصومی
عضو هیأت علمی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

دکتر علی معینی
مدیرکل تحول اداری و فناوری اطلاعات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دکتر سیروس علیدوستی
رییس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

دکتر حمیدرضا صادق محمدی
معاون پژوهشی و آموزشی جهاددانشگاهی واحد علم و صنعت

دکتر بهزاد دوران
معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

دکتر تیمور مرجانی
رئیس پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاد دانشگاهی تهران