• رئیس کنفرانس :
  • رئیس شورای سیاستگذاری:
  • دبیر کنفرانس : دکتر رضا فرجی دانا؛ مشاور رئیس جمهور و مشاور عالی رئیس دانشگاه تهران
  • دبیر علمی کنفرانس: