مفاهیم اساسی

 • تبادل فضای واقعی و مجازی
 • شهروند الکترونیک و مردم سالاری در رایاشهر
 • مدیریت استراتژیک و عملکرد دولت الکترونیک
 • نقش رایاشهر در توسعه پایدار، اقتصاد سبز و شهر سبز
 • دیدگاهها و نظریات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رایاشهر
 • یکپارچگی در نظامات شهری، قوانین و مقررات و الزامات فناورانه
 • قوانین و مقررات پیشبرنده و بازدارنده؛ اخلاق و حریم خصوصی؛ حقوق و حریم خصوصی؛ حقوق شهروندی؛ و امنیت اجتماعی در رایاشهر

 

 

کارکردها و فرآیندها

 • سلامت
 • کسب و کار
 • نهادهای قدرت رایاشهر
 • آموزش شهروندی مجازی
 • سواد اطلاعاتی شهروندان
 • آموزش مجازی در خدمت نهادهای شهری
 • مدیریت فرآیندهای خدمت در شهر الکترونیک
 • ابعاد و کارکردهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

 

 

ساختارها

 • زیرساختهای فنی
 • اینترنت اشیاء (IOT)
 • بانکداری الکترونیکی
 • سامانه های سایبر-فیزیکی
 • شبکه های هوشمند(Smartgrid)
 • شفافیت و پاسخگویی دولت الکترونیک