محورهای سومین کنفرانس شهر سایبری (رایاشهر)

 

 • مفاهیم اساسی
 • تبادلات فضای واقعی و مجازی
 • شهروند الکترونیک و مردم سالاری در رایاشهر
 • نقش رایاشهر در توسعه­ ی پایدار، اقتصاد سبز و شهر سبز
 • دیدگاهها و نظریات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رایاشهر
 • الزامات حاکم بر رایاشهر، حقوق شهروندی، اخلاق، امنیت و …
 • یکپارچگی در نظامات شهری، قوانین و مقررات و الزامات فناورانه

 

 • ساختارها
 • دولت الکترونیک
 • زیرساخت های فنی
 • اینترنت اشیاء(IOT)
 • بانکداری الکترونیکی
 • شبکه های هوشمند(Smart Grid)
 • سیستم های فیزیکی سایبری(CPS)
 • نهادهای قدرت رایاشهر(نهادهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی)

 

 • کارکردها و فرآیندها
 • آموزش
 • سلامت
 • کسب و کار
 • تعامل با دولت الکترونیک
 • ابعاد و کارکردهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی