5- 7 دی ماه 1396، سالن کنفرانس شهید چمران دانشکده فنی دانشگاه تهران.