5 و 6 دی ماه 1396، تالار الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.