دکتر علی معینی

دبیرعلمی کنفرانس

  دکتر سیدعلی طباطبایی
دبیر شورای سیاستگذاری کنفرانس

دکتر حمیدرضا طیبی
رئیس کنفرانس

 

دکتر رضا فرجی دانا
دبیرکنفرانس و رئیس شورای سیاستگذاری

مهندس محمد ولدخانی
دبیراجرایی کنفرانس

دکتر تیمور مرجانی
دبیرکمیته راهبری

دکترمحمد ابویی اردکان
دبیر کارگاه های آموزشی

 

دکتر احمد شریفی زاده
نایب رئیس کنفرانس